نقد خطاناپذیری مشاهدات عرفانی
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده با توجه به روش عرفان که مبتنی بر دریافت¬ شهودی و علم حضوری است، رسالت مهم عرفان¬پژوهان و فیلسوفان علم، پرداختن به ماهیت «مشاهدات عرفانى» و پاسخ¬گویی به پرسش¬ها و ابهامات فراوان این «روش» دستیابی به حقیقت است. از جمله این مباحث، امکان خطا در مشاهدات عرفانى، و در صورت محتمل بودن خطا، بررسی «میزان»هاى صیانت از خطا در مشاهدات است. این نوشته بر آن است تا ضمن نقد نظریه «خطاناپذیری مشاهدات عرفانی» و با تحلیل و بررسی سخنان بزرگان این وادی، ضرورت وجود میزان برای مشاهدات عرفانی را به اثبات برساند. روشن است که پس از اثبات ضرورت وجود میزان، شمارش و تبیین گستره کارامدی این میزان¬ها، دارای بحث‏هاى فراوان و فروعات بسیارى است که باید در جاى دیگرى بدان پرداخت. برخى از واژگان اصلى به‏کار رفته در این تحقیق عبارت است از: مکاشفه، علم حصولى و حضورى، خطاپذیری، میزان، حقیقت.