سبک زندگی اسلامی و معضلی به نام روزه خواری
83 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 1:22:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

مدتهاست بحث سهميه دختران و پسران در دانشگاه و نيز شرايط برابر يا نابرابر اشتغال براي خانمها و آقايان در ايران، به ويژه بعد از انقلاب، مطرح است.

در اين زمينه هم ما با خلاهاي تئوريك جدي اي مواجه هستيم.

سوال من اين است: فرض ميكنيم آقايان و خانمهايي كه درباره آنها صحبت ميكنيم، از شرايط اجتماعي و فردي نسبتا يكساني برخوردار هستند. همچنين فرض ميكنيم شغلي كه مورد بررسي ما است، اختصاصي خانمها يا آقايان نباشد؛ با اين فرضها، اگر 10 امكان شغلي داشته باشيم و 10 خانم و 10 آقا متقاضي اين شغلها باشند، توزيع اين شغلها توسط مسئولان نظام اسلامي چگونه بايد صورت گيرد؟

1) به تساوي

2) بسته به توانمنديهاي افراد و بدون توجه به جنسيت آنها

3) تقدم يكي از جنسها بر ديگري؟

در اين زمينه بي آنكه بخواهم به توضيح و تحليل بپردازم فقط به يك جمله بسنده ميكنم:

آيا در انتخاب هريك از گزينه هاي پيش گفته توجه داريم كه بر اساس آموزه هاي اسلامي، كسب درآمد براي مرد «واجب» و براي زن «مباح» است؟

و در اين صورت آيا متوليان امر بايد به امر مباح بپردازند يا امر واجب؟

و با اين حساب بايد مسئولان امر با صراحت به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا تساوي خانمها و آقايان در احراز مشاغل، با سبك زندگي اسلامي سازگاري دارد؟