سبک زندگی اسلامی 2
80 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 1:14:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

به نام آن يگانه بي همتا

به نظرم چيزي شبيه طنز است كه از يك طرف، جوانان را به ازدواج دعوت مي كنيم و از طرف ديگر اضافه حقوق يك كارمند در صورت ازدواج، از يكصد هزار تومان پايين تر است!!!!

يعني كارمندي كه مثلا 700/000 تومان دريافتي دارد و به صورت مجرد زندگي ميكند، حق تأهل او 40/000 تومان درنظر گرفته ميشود!!! اين حقوق را با افزايش هزينه هاي او (مسكن، خوراك، پوشاك، لوازم منزل و ....) مقايسه كنيد و پيدا كنيد، دليل و راه حل مشكل را ......